Flere ”Strategier, der duer – helt konkret”

Af Ingrid Wawra, cand.psych.

2.5) Ledelsen skal være klar og tydelig i sin kommunikation

Når de medarbejdere, der designer kommunikation med kunderne skal være klar i deres udtryk, forudsætter det selvfølgeligt klare retningslinjer fra ledelsen.

Nuancer og mellemregninger må gerne ligge som baggrundsmateriale da gennemsigtighed skaber tillid, men de budskaber, der står i forgrunden skal være enkle og klare. Jo tætter disse budskaber er knyttet til ledelsens klare holdning med henblik på den grønne omstilling, jo mere tillid giver de.

Grunden til at denne strategi duer er:

I tider, hvor fremtiden er usikker er der mange der længes efter en leder, en der har overblik og kan give handlingsanvisninger. Ledere får øget opmærksomhed. Er virksomhedens leder synlig i forbindelse med løsninger på det område, som man er usikker på (klimaet), giver det tillid til produktet.

Det er også tillidsvækkende, når virksomheden har kooperation med organisationer, der er kendt for at være del af løsningen, altså for eksempel klimaorganisationer.

Er virksomheden knyttet til en tillidsgivende organisation fungerer længsel efter ledere i krisetid som tillidsvækkende i denne sammenhæng.

2.6) Langfristet planlægning

En af grundene til at politikere taber befolkningens tillid med henblik på løsninger på klimakrisen er deres begrænsede tidsramme. De små 4 år de har til rådighed for planlægning er for lidt. Det har ført til at andre organisationer er blevet magtfulde ambassadører, ingeniører og sælgere af klimaløsninger. Det er NGO’er, De Forenede Nationer, klimatopmøderne og, last not least, de store globale virksomheder, der er blevet inspiratorer og igangsættere for mange tekniske og organisatoriske løsninger på klimaproblematikken. Hvis virksomheder vil være en effektiv medspiller i klimakampen er forudsætningen, at der udvikles længere-fristede planer.

Grunden til at denne strategi duer er:

Langfristet planlægning i virksomheden og deres formidling til kunderne giver tillid, da kunden ser, at man har forstået alvoren af klimaproblemerne og er i stand til at bidrage til løsninger – ofte bedre end politikerne, som man er blevet skuffet over.

Long-term planning and constant updates give the customer confidence because it showa that you have understood the severity of climate problems and are able to contribute to solutions - better than the politicians, who often disappoint.

2.7) Feedback

Feedback – tilbagemeldinger – er at man giver løbende tilbagemeldinger angående en aktivitet, man har sat i gang. For eksempel: Vi har et mål, om at spare så og så mange kilowatt i elektricitetsforbrug i år. Hver måned kan det beskrives på virksomhedens kommunikationskanaler, hvor langt man er kommet med det.

Feedback har stor indflydelse for vores motivation og på vores effektivitet. Hyppige og eksakte tilbagemeldinger er et magtfuld styringsværktøj. Det er så magtfuld at feedback kan give mulighed for at styre kropslige processer, der normalt ligger udenfor bevidst kontrol, såsom hjerteslag og blodtryk.

Psykisk set er den gentagne tilbagemelding, grundet REELLE fremskrid i virksomhedens grønne omstilling, et værktøj til at skabe tryghed og tillid til firmaets produkter eller service.

Feedback kan med fordel bruges som en beretning om at virksomheden gør fremskrid med bæredygtige delmål, og er dermed en opmuntrende fortælling om virksomhedens fremskridt i den grønne omstilling.

Derudover har feedback mange andre positive effekter for virksomheden generelt. Feedback markerer overholdelse af planer, skaber engagement hos kunderne og medarbejdere og holder motivationen oppe.

Grunden til at denne strategi duer er:

Hvis målet er at fremstår som en virksomhed, kunden kan have tillid til, må budskabet om at vi er i samme båd og vi gør hvad vi kan med alt vores professionalisme og gode erfaringer gentages passende og fortløbende. Feedback er med til at give kontrol i en stresset hverdag og dermed tillid til virksomheden.

Det er hovedsagelig begrundet i at det stressede psykiske system fungerer generelt svagere end normalt:

Vi har nævnt koncentrationssvækkelser som fører til nedsat indlærings- og hukommelsesevne. Mere generelle funktioner er også svækkede, for eksempel når vi sortere mængden af sanseindtryk ned i passende skuffer og dermed skaber basis for fremtidig passende reaktioner. Det giver fornemmelsen af at miste kontrol. Feedbacks gentagne erindringer på aftalte mål giver noget af kontrollen tilbage.

2.8) Skabe vi-følelse ved at opbygge netværk

Netværk kan skabes med NGO’er og andre organisationer eller virksomheder. Dette netværk bidrager til virksomhedens legitimation som medspiller i den grønne omstilling.

Netværk kan skabes med kunderne, der på mangfoldig vis kan bidrage til at forbedre produktet/service.

Netværk kan skabes med andre virksomheder for at støtte hinanden i den grønne omstilling eller i ens effektivitet på andre måder.

Netværk generelt styrker oftest virksomheder i deres modstandsdygtighed.

I forhold til kommunikation med kunderne i klimatruslens tid er netværk med organisationer, der allerede har et anerkendt navn som klimavenlige guld værd. Det skaber tryghed hos kunden og tillid til virksomheden.

Den ensomme helt indgyder ikke særlig meget tillid. Det er aktiviteter der viser, at virksomheden prøver at løse klimaproblemer sammen med andre i et netværk, der giver tillid.

Klimaproblemerne er ved at presse så meget på, at ingen tror på den virksomhed, der prøver at gøre sig stor på bekostning af andre. Tiden er inde til at arbejde sammen, så meget det overhovedet er muligt for at løse de mange problemer, vi står overfor.

Grunden til at denne strategi duer er:

Netværk giver større modstandsdygtighed og virksomheden fremtræder mere troværdig, når den er del af et netværk og fortæller om det.

Fortsættelse følger ….