Af Troels Ranis, Branchedirektør i DI Energi

Et historisk halvår er overstået. Klimapartnerskaberne tog for alvor fat på deres arbejde ved årets start. Med hackatons, surveys og 1:1-møder på tværs af danske virksomheder og et dybtgående analysearbejde om potentialet for at opfylde 70 pct. CO2-reduktionsmålet.

I DI stod adm. direktør Mads Nipper fra Grundfos i spidsen for klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder, der omfatter næsten 12.000 danske virksomheder, mange små og mellemstore. Knap 1 mio. tons CO2 er i spil. Den imponerende konklusion blev, at i 2030 kan danske produktionsvirksomheder rent faktisk blive klimaneutrale, hvis anbefalingerne følges. Vejen i mål omfatter øgede energieffektiviseringer, en betydelig elektrificering og mere biogas. Dertil kommer, at de globale effekter af energieffektiv og grøn dansk teknologi er mange gange større. Et potentiale, som desværre let overses i den danske klimadebat.

Adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland stod i spidsen for klimapartnerskabet for energiintensive virksomheder. En anden del af Dansk Industri, hvor udledningerne af drivhusgasser udgør over 5 mio. tons årligt, og som omfatter godt 600 virksomheder, hvoraf blot 5 står for op mod 75 pct. Konklusionen var sådan set ikke mindre imponerende, da der potentielt kan realiseres 70 pct. CO2-reduktioner i 2030 på de rette vilkår, men meget står og falder med adgangen til nye alternative teknologier f.eks. CO2-fangst, men også en omfattende omstilling til brug af biogas, som vi ikke har adgang til i Danmark i dag.

I et tæt og godt samarbejde med Dansk Energi deltog DI Energi i arbejdet med klimapartnerskabet for energi og forsyning med adm. direktør Henrik Poulsen fra Ørsted som formand. I arbejdet indgik et advisory board blandt andet med en række DI Energi medlemmer som adm. direktør Jesper Hjulmand fra SEAS-NVE, adm. direktør Henrik Andersen fra Vestas, adm. direktør Thomas Egebo fra Energinet, Adm. direktør Ole Hvelplund fra Nature Energy, adm. direktør Lars Therkildsen fra HOFOR og EVP Kim Grøn Knudsen fra Haldor Topsøe. Rapporten på 130 sider præsenterede en samlet køreplan for at nå 70 pct. målet i 2030 for hele økonomien med afsæt i bidraget fra energi- og forsyningssektoren. Budskabet er, at det kan lade sig gøre at nå 70 pct. målet, og energi- og forsyningssektoren forventes at kunne bidrage med 50 pct. af opgaven. Det står også klart, at omstillingen vil kræve store investeringer, og den samlede meromkostning for samfundet opgøres til ca. 15 mia. kr. i 2030 eller det, der svarer til ca. 5.000 kr. årligt for hver dansk husstand. Omvendt forventes indkomsten at stige med 90.000 kr. for en gennemsnitshusstand i 2030, så meget taler for, at den grønne omstilling er til at betale.

Den 16. marts afleverede klimpartnerskaberne deres rapport til regeringen. Og foran stod et nyt kapitel med forventede forhandlinger om et udspil til en klimahandlingsplan fra regeringen. Sådan gik det ikke lige i første omgang. Blækket var knap tørt på papiret før coronakrisen bankede på døren, og de efterfølgende måneder stod Danmark over for den største sundhedskrise nogensinde set. Samfundet blev lukket ned, og hjælpepakker blev iværksat for at holde hånden under virksomhederne og beskæftigelsen. Sundhedskrisen er ikke ovre, men Danmark har fået den under kontrol, og langsomt åbner samfundet i denne tid heldigvis mere op; også i forhold til udlandet, så eksporten kan komme i gang igen. Desværre er dansk økonomi i knæ, og der er udsigt til betydelig negativ vækst i 2020. Mange virksomheder har måttet dreje nøglen om og afskedige ansatte, og ledigheden er steget markant. Der forestår en stor opgave med at genrejse Danmark økonomisk.

I hele perioden har vi også måttet arbejde på nye og anderledes måder i DI Energi. Sekretariatet var i en lang periode hjemsendt og brugen af Skype og Microsoft Teams blev vores livline til at fortsætte det daglige arbejde. Det har været en glæde at opleve digitale værktøjer være så effektive, og selvom vi desværre har måttet aflyse DI Energis årsdag med 300 tilmeldte i år, så har tiden alligevel indeholdt lyspunkter. Vi har gennemført bestyrelsesmøder online og adskillige medlemsmøder som webinarer i stedet.

Men klimakrisen er ikke forsvundet. Og med Folketinget tilbage i trøjen gik regeringen i gang med at forhandle de første klimaplaner. Den 22. juni lykkedes det på rekordtid at lande en politisk aftale om energi og industri, der tager et stort skridt på vejen mod 70 pct. målet. Aftalen blev indgået i bedste energipolitiske tradition med stort set alle folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige. Klimaet tog stikket hjem, og der er tale om en særdeles god aftale for dansk erhvervsliv og energibranchen. Der kommer en markant styrket indsats for energieffektiviseringer og elektrificering med i alt 2,5 mia. kr. frem til 2030, markant udbygning af biogas med næsten i alt 3 mia. kr. afsat frem mod 2030, investeringer i to nye energiøer, der bringer Danmark og havvind ind i en ny epoke, en de facto afskaffelse af loftet på landvind og fortsættelse af de teknologineutrale udbud, afskaffelse af overskudsvarmeafgiften på al certificeret spildvarme og ikke mindst en omfattende indsats for fremtidens teknologier inden for CO2-fangst og PtX. Der er en direkte sammenhæng fra arbejdet i klimapartnerskaberne til klimaaftalen, som lover godt for fremtiden. Heldigvis tog klimaet stikket hjem til sidst. EU’s klimapolitik fik også et nybrud, da EU-Kommissionen i marts fremlagde sit forslag til en klimalov. Klimaloven er et konkret udspil fra Kommissionen om, hvordan EU bliver klimaneutral i 2050 og, hvilket mål EU skal sætte sig i 2030. DI Energi mener, at EU’s medlemsstater bør have en ambition om at reducere udslippet af drivhusgasser i 2030 med mindst 55 pct. Det er et kæmpe arbejde, som EU’s medlemslande har foran sig, der også indebærer store investeringer. Derfor er det også positivt, at EU i 2020 har arbejdet videre med en taksonomi for bæredygtig investering, da det kan hjælpe til at rette op på det store investeringsunderskud, der er inden for grøn energi. EU’s medlemslande har ikke afsluttet forhandlingerne om EU’s nye budget og genopretningsplanen, men vi kan forhåbentlig se frem til, at medlemslandene senere i juli bliver enige om en genopretningsplan, der er kanaliserer flere investeringer over i den grønne omstilling, der kan skabe grøn vækst i EU. Vi har brug for nye grønne energiteknologier i EU, og derfor kan vi glæde os over, at EU kommer med en strategi for sektorkobling og hydrogen senere i juli.

Oveni glæden over den nye klimaaftale kan vi også glæde os over, at tallene for den grønne teknologieksport i 2019 var rekordhøje. Eksporten af grønne teknologier såsom vindmøller, bioenergi og fjernvarme voksede med 13 pct. sidste år. Vi eksporterer nu for over 122 mia. kr. årligt. Selvom virksomheder, der leverer grønne løsninger, også er ramt af coronakrisen, så tror både DI Energi og klimaministeren på, at den grønne eksportvækst vil fortsætte på den anden side af krisen.

Endelig er stenene lagt til en ny dansk superklynge inden for energi under navnet Energy Cluster Denmark. De tre nuværende energiklynger Clean Energy, Energy Innovation Cluster og House of Energy har netop ansøgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Uddannelses- og Forskningsministeriet om 120 mio. kr. til den at udbygge den danske styrkeposition indenfor energiteknologi under denne nye fælles hat. Danmarks tre store energiklynger vil samarbejde om at give de danske styrkepositioner indenfor vedvarende energiproduktion, sammenhængende energisystemer og energieffektivitet et yderligere løft. Det er et kæmpe skridt for den grønne omstilling, da de næste store landvindinger kræver, at vi ser ind i et samlet energisystem, som kombinerer mange forskellige energityper, hvilket den nye energiklynge netop har fokus på. DI Energi bakker fuldt ud op om tilblivelsen og ser frem til at samarbejde tæt med den nye klynge